menu

úvodní stránka
kontakty
ŠVP
dokumenty
ze života školy
pro rodiče
školní poradenské pracoviště
projekty
inspekční zprávy
školní časopisy
z historie školy
naši partneři
registr oznámení
autor stránek

projekt Šablony - Škola pro všechny

projekt
Škola pro všechny

Evropský sociální fond
 

školní poradenské pracoviště


Hlavní cíle školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Brankovice, příspěvkové organizace

 zkvalitnění poradenských služeb poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
 zlepšení sociálního klimatu školy
 práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní činnosti
 vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich účinnosti
 zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
 řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
 posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
 poskytování základních služeb kariérového poradenství
 prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními 


Členové školního poradenského pracoviště

Mgr. Ivona Spurná, vedoucí školního poradenského pracoviště, výchovná poradkyně 
- koordinace poradenských služeb ve škole
- řešení problémů spojených se školní docházkou
- pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků
- konzultační hodiny: čtvrtek 13,30-14,15 hod.
- kontakt: tel. 605 889 117, email: henrichova.ivona@seznam.cz

Mgr. Soňa Štůsková, metodička prevence 
- prevence a řešení sociálně patologických jevů – kouření, užívání alkoholu a drog, projevy šikanování mezi žáky, rasismu apod. 
- konzultační hodiny: čtvrtek 10-10,30 hod. 
- kontakt: 517 369 724, email: stuskova@zsbrankovice.cz

Mgr. Jarmila Fialová, speciální pedagožka
- vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a jejich diagnostika
- péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
- zajišťování speciálních pomůcek
- konzultační hodiny: pondělí 15,30-16,15 hod. 
- kontakt: tel. 517 369 724, email: zafija@seznam.cz

Mgr. Michaela Stavělíková, koordinátorka inkluze 
- koordinace tvorby a naplňování strategie školy v oblasti vytváření inkluzivního prostředí
- poskytování přímé podpory zapojení žáků prostřednictvím koordinace individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory pro žáky s potřebou poskytování podpůrných opatření
- poskytování podpory rodičům i pedagogům při překonávání překážek v zapojení a učení žáků
- konzultační hodiny: pondělí 13,30-14,00 hod.
- kontakt: tel. 517 369 724, email: misahnatova@email.cz

Mgr. Michaela Šimanová, školní psycholožka 
- diagnostika při vzdělávacích a výchovných problémech žáků
- individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení)
- prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení apod.)
- koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
- konzultační hodiny: pondělí 14,00-14.45 hod.
- kontakt: tel. 728 399 909, email: simanovamichaela@seznam.cz

Mgr. Michal Kupka, kariérový poradce
- shromažďování informací a metodických pokynů k volbě povolání včetně jejich předávání žákům, jejich rodičům a třídním učitelům
- organizace setkání zástupců středních škol s vycházejícími žáky a jejich rodiči
- pomoc při vyplňování přihlášek, jejich evidence a včasné odeslání
- konzultační hodiny: čtvrtek 13,45-14,30 hod.
- kontakt: tel. 608 442 492, email: michalkupka@email.cz

Miroslava Vránová, školní asistentka 
- pomáhá v překonávání bariér mezi školou a rodinou, které mohou vyplývat z odlišných životních podmínek
- jedná s rodiči žáků se sociálním znevýhodněním, s častou absencí, s nedostatečnou domácí přípravou
- zajišťuje individuální i skupinové doučování žáků se sociálním znevýhodněním a žáků se SVP
- konzultační hodiny: pondělí 13,30-14,00 hod.
- kontakt: tel. 517 369 724, email: mir.vranova@atlas.cz