menu

úvodní stránka
kontakty
ŠVP
dokumenty
formuláře
GDPR
ze života školy
pro rodiče
školní poradenské pracoviště
inspekční zprávy
školní časopisy
z historie školy
naši partneři
registr oznámení
autor stránek

Rodiče vítani

projekt Šablony - Škola pro všechny

projekt
Škola pro všechny

Evropský sociální fond
 

školní poradenské pracoviště


Hlavní cíle školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Brankovice, příspěvkové organizace

 zkvalitnění poradenských služeb poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
 zlepšení sociálního klimatu školy
 práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní činnosti
 vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich účinnosti
 zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
 řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
 posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
 poskytování základních služeb kariérového poradenství
 prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními 


Členové školního poradenského pracoviště

Mgr. Ivona Spurná, vedoucí pracoviště a výchovná poradkyně
-       koordinace poradenských služeb ve škole
-       řešení problémů spojených se školní docházkou
-       pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků
-       konzultační hodiny: pondělí 13.30 – 14.00; kontakt: 517 369 724, spurna@zsbrankovice.cz

Mgr. Jarmila Fialová, školní speciální pedagožka
-       vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálně vzdělávacích potřeb a jejich diagnostika
-       péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, zajišťování speciálních pomůcek
-       konzultační hodiny: pondělí 13.30 – 14.00; kontakt: 517 369 724, fialova@zsbrankovice.cz

Mgr. Michaela Stavělíková, koordinátorka inkluze
-       koordinace tvorby a naplňování strategie školy v oblasti vytváření inkluzivního prostředí
-       poskytování přímé podpory zapojení žáků prostřednictvím koordinace individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory pro žáky s potřebou poskytování podpůrných opatření, poskytování podpory rodičům i pedagogům při překonávání překážek v zapojení a učení žáků
-       konzultační hodiny: pondělí 13.30 – 14.00; kontakt: 517 369 724, stavelikova@zsbrankovice.cz

Mgr. Klára Knop-Kostková, školní psycholožka
-       diagnostika při vzdělávacích a výchovných potížích žáků
-       individuální práce se žáky v osobních problémech, prevence a náprava školního neúspěchu žáků
-       preventivní práce ve třídě, vedení programů pro třídy zaměřené na spolupráci
-       krizová intervence při náhlých náročných situacích
-       konzultace pro rodiče a zákonné zástupce dítěte, poradenství pro učitele
-       konzultační hodiny bez domluvy předem: pondělí 13.30 – 14.00
-       kontakt: 517 369 724, knopkostkova@zsbrankovice.cz

Mgr. Michal Kupka, kariérový poradce
-       shromažďování informací a metodických pokynů k volbě povolání včetně jejich předávání žákům, jejich rodičům a třídním učitelům
-       organizace setkání zástupců středních škol s vycházejícími žáky a jejich rodiči
-       pomoc při vyplňování přihlášek, jejich evidence a včasné odeslání
-       konzultační hodiny: pondělí 13.30 – 14.00; kontakt: 517 369 724, kupka@zsbrankovice.cz

Mgr. Soňa Štůsková, metodička prevence
-       prevence a řešení sociálně patologických jevů jako jsou kouření, užívání alkoholu a drog, projevy šikanování mezi žáky, rasismu apod.
-       konzultační hodiny: pondělí 13.30 – 14.00; kontakt: 517 369 724, stuskova@zsbrankovice.cz